Psihološko savjetovalište

NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “MENTALNO ZDRAVLJE PSIHIJATRIJSKI, PSIHOTERAPEUTSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI”

F A K U L T E T  Z D R A V S T V E N I H  S T U D I J A

i

F A K U L T E T  ZA  P S I H O L O G I J U

o r g a n i z u j u

Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

08 – 09. jun 2018. godine

„MENTALNO ZDRAVLJE

PSIHIJATRIJSKI, PSIHOTERAPIJSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI“

Naučna konferencija je akreditovana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Rješenjem br:11/04-500-25/18 od 26.03.2018.godine. Program se boduje zavisno od aktivnosti učesnika: usmena prezentacija: 1. autor 12  (dvanaest) bodova, ostali 6 (šest) bodova, poster prezenatcija 1. autor 10 (deset) bodova, ostali 7 (sedam) bodova, pasivno učešće 5 (pet) bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru 10 (deset) bodova.

MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA

Univerzitet „Bijeljina“, Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH,

ZVANIČNI JEZIK NAUČNOG SKUPA

Srpski jezik, odnosno jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili engleskom jeziku,

STEČENI POENI

Priznaju seod strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije.

 

VAŽNI DATUMI

  •  15.04.2018. Dostavljanje sažetaka
  •  25.04.2018. Potvrda o prihvatanju sažetaka
  •  10.05.2018. Dostavljanje kompletnih radova

Kompletni radovi dostavljaju se isključivo u elektronskoj formi, na e-mailkonferencijaubn@ubn.rs.ba najkasnije do 10.05.2018. godine. Radovi koji pristignu poslije prethodno utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na naučnom skupu iznosi 60,00 km (30 evra), po učesniku. Uplatom kotizacije učesnik obezbjeđuje: publikovanje radova u cjelosti, osvježenje tokom održavanja Skupa, ručak na Fakultetu, svečanu večeru.

Uplata kotizacije vrši se na račun Univerziteta „Bijeljina“, Pavlovića put bb, Bijeljina, broj žiro računa: 1610250028490014 Raiffeisen Bank ili na blagajni Univerziteta na dan Skupa.