Organizacija savjetovališta

Psihološko savjetovalište za mlade namijenjeno je svim studentima Univerziteta „Bijeljina“, učenicima srednjih škola, ali ne samo mladim ljudima, već i svima onima koji žele da rade na sebi i svom unutrašnjem svijetu. Brojne su predrasude vezane za obraćanje za pomoć psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima. Često, nažalost, čujemo da onaj ko traži pomoć “nije sav svoj”, da je “lud”, skloni smo da ga izbjegavamo i podsmijavamo mu se. 

Želimo da ustaljenu praksu i predrasude promijenimo!

Potrebno je razlikovati prolazne razvojne krize mladih, koje su dio odrastanja i najčešći razlog obraćanja stručnim licima, od kliničke populacije, čiji problemi zahtijevaju opsežnu i kontinuiranu pomoć stručnog tima ljudi, a nerijetko i medikamentoznu terapiju.

Psihološko savjetovalište za mlade namijenjeno je, prvenstveno, zdravoj, nekliničkoj populaciji mladih ljudi sa različitim teškoćama u rješavanju problema svakodnevnog života, kojima će, ne samo pružiti pravovremenu psihološku pomoć, već će obavljati i neku vrstu trijažnog rada u smislu prepoznavanja ozbiljnijih teškoća i eventualnog blagovremenog upućivanja u alternativne ustanove, radi dobijanja adekvatnije pomoći i zbrinjavanja. Stoga je komunikacija sa lokalnim ustanovama, koje se bave problemima mentalnog zdravlja mlade populacije, neophopdna.

Rad Psihološkog savjetovališta organizovan je u 3 sektora

  • Direktno savjetovanje gdje mladi imaju priliku da, kroz individualni susret sa psihoterapeutom ili u okviru iskustvenih terapijskih grupa, dobiju adekvatan savjet, podršku i ohrabrenje za dalji rad na jačanju svojih unutrašnjih kapaciteta, isprobavaju različite obrasce ponašanja i istražuju svoj unutrašnji svijet.
  • SOS teleapel služba pruža mogućnost mladima da slobodno i anonimno razgovaraju o svojim aktuelnim problemima putem otvorene telefonske linije sa kompetentnim i edukovanim osobama, obučenim za ovakav način rada sa mladima (psiholozi, psihoterapeuti, studenti završnih godina psihologije)
  • Internet savjetovalište, korak bliže mladima, putem koga mladi mogu slati svoja pitanja na e-mail adresu savjetovališta u bilo koje vrijeme i bez ličnog kontakta i dobiti odgovor u najkraćem mogućem vremenu (do 72 časa).

Savjetodavni sektor

Istraživački sektor

Istraživački sektor podrazumijeva organizaciju i sprovođenje istraživanja o aktuelnim problemima, potrebama, interesovanjima mladih, ali i o njihovim stavovima prema ovakvoj vrsti pomoći radi praćenja stanja mentalnog zdravlja, ali daje i mogućnost studentima i srednjoškolcima da dobiju preciznu psihološku procjenu svojih kognitivnih i ličnih karakteristika, kao i procjenu zanimanja i profesije koje bi odgovarale njihovim predispozicijama.

Edukativni sektor podrazumijeva organizaciju edukativnih aktivnosti: tribina, seminara, radionica, okruglih stolova sa temama iz različitih oblasti primarne prevencije i aktuelnim temama mlade populacije radi unapređenja znanja, razvijanja svijesti o značaju, mogućnostima sopstvenog razvoja i korišćenja sopstvenih kapaciteta.

Edukativni sektor