Bihevioralno-kognitivna terapija

Bihevioralno-kognitivna terapija (BKT) je psihoterapija koja spaja dva psihoterapisjka modaliteta Bihevioralni i Kognitivni. Bihevioralni se zasniva na dobro utvrđenim empirijskim zakonima učenja. Ponašanje (behavior) ljudi može biti: kognitivno, emocionalno i motoričko u okviru tri podsistema nervne delatnosti. Psihičke smetnje, poremećaji i oboljenja rezultat su pogrešnog učenja. Kognitivni teoretičari naglašava uticaj mišljenja na to kako se osećamo i kako se ponašamo. Filozofija je sadržana u izreci Epictetusa: “Ljudi nisu uznemireni stvarima samim po sebi, već svojim viđenjem tih stvari”.

Zbog značajnih istraživačkih dokaza o svojoj efikasnosti, danas se KBT smatra terapijom izbora za mnoge psihičke poremećaje i predstavlja jednu od najuticajnijih škola za razumevanje i tretman psihičkih smetnji.